Products

img

Бизнесийн зээл

Бизнес эрхлэгч иргэн, ААН -ын бизнесийн үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг өргөтгөх, эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх, техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулаж буй богино, дунд хугацаагаар олгох зээл юм.

Зээлийн нөхцөл Зээлийн хэмжээ 100 – 300 сая хүртэл төгрөг
Зээлийн хүү /сараар/ 2.9% - 2.5%
Зээлийн хугацаа 36 сар хүртэл
Барьцаа хөрөнгө
 • Эргэлтийн хөрөнгө
 • Авто машин
 • Орон сууц
 • Авто зогсоол / Офисын талбай
 • Хашаа байшин
Зээл шийдвэрлэх хугацаа 1-3 цаг
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Тавигдах шаардлага
 • Тухайн бизнесээ 6 сараас дээш хугацаанд эрхэлсэн байх.
 • Зээлээ эргэн төлөхүйц бизнесийн орлоготой, баталгаажсан байх.
Бүрдүүлэх материал
 • Эрхэлж буй бизнест холбогдох бичиг баримт.
 • Бизнесийн орлого зарлагыг тодорхойлох баримтууд. / Тусгай зөвшөөрөл, патент, лиценз, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр /
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ болон лавалгаа.
 • Зээл хүсэгчийн цахим иргэний үнэмлэх, оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт.
 • Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ.
Хөнгөлөлт урамшуулал
( Зээлийн гэрээний үүргээ хугацаанд нь биелүүлсэн харилцагчид )
 • Зээлийн шугам нээлгүүлж утсаар зээл авах эрхтэй болох
 • Зээлийн хүү, шимтгэл буурах, хугацаа уртсах.
 • Зээлийн хэмжээ нэмэгдэх.
 • Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх.
 • Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэх.

Send a loan application

If you are interested in this loan, please apply without delay.

Apply
image