Products

img

Бичил бизнесийн зээл

Та бизнесийн хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах, бизнесээ өргөжүүлэх, өрх гэрийн хэрэглээг санхүүжүүлэх бол “Бичил зээл” авах боломжтой.

Зээлийн нөхцөл Зээлийн хэмжээ 0.5 – 10 сая хүртэл төгрөг
Зээлийн хүү /сараар/ 3.1% - 2.5%
Зээлийн хугацаа 24 сар хүртэл
Барьцаа хөрөнгө
 • Эргэлтийн хөрөнгө
 • Авто машин
 • Орон сууц
 • Авто зогсоол / Офисын талбай
 • Хашаа байшин
Зээл шийдвэрлэх хугацаа 1-3 цаг
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Тавигдах шаардлага
 • Тухайн бизнесээ 6 сараас дээш хугацаанд эрхэлсэн байх;
 • Зээлээ эргэн төлөхүйц бизнесийн орлоготой, баталгаажсан байх.
Бүрдүүлэх материал
 • Эрхэлж буй бизнест холбогдох бичиг баримт;
 • Бизнесийн орлого зарлагыг тодорхойлох баримтууд. / Тусгай зөвшөөрөл, патент, лиценз, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр /
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ болон лавалгаа;
 • Зээл хүсэгчийн цахим иргэний үнэмлэх, оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт;
 • Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ.
Хөнгөлөлт урамшуулал
( Зээлийн гэрээний үүргээ хугацаанд нь биелүүлсэн харилцагчид )
 • Зээлийн шугам нээлгүүлж утсаар зээл авах эрхтэй болох;
 • Зээлийн хүү, шимтгэл буурах, хугацаа уртсах;
 • Зээлийн хэмжээ нэмэгдэх;
 • Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх;
 • Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэх.

Send a loan application

If you are interested in this loan, please apply without delay.

Apply
image