Investment

Итгэлцлийн Үйлчилгээ

Итгэлцэл гэж юу вэ? Итгэлцлийн үйлчилгээ нь таны мөнгөн хөрөнгийг гэрээ байгуулан авч зах зээлийн эрсдэл ба инфляцын үнэгүйдлээс хамгаалан өндөр үр шим ашгийг олж өгөх зорилготой үйлчилгээ юм.

Read more

Бонд

Хаалттай өрийн бичиг/Бонд гэж юу вэ?  Хаалттай өрийн бичиг/Бонд гэж ББСБ-ийн гаргадаг өрийн бичиг юм. Нэмэлт санхүүжилт байгууллага болон хувь хүнээс татан төвлөрүүлэн босгож ББСБ үйл ажиллагаа болон төсөлдөө ашиглах зорилгоор гаргадаг хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн юм.

Read more

Актив

Хаалттай өрийн бичиг/Бонд гэж юу вэ?  Хаалттай өрийн бичиг/Бонд гэж ББСБ-ийн гаргадаг өрийн бичиг юм. Нэмэлт санхүүжилт байгууллага болон хувь хүнээс татан төвлөрүүлэн босгож ББСБ үйл ажиллагаа болон төсөлдөө ашиглах зорилгоор гаргадаг хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн юм.

Read more