Бүтээгдэхүүн

img

БСХС зээл

Бичил Хөгжлийн Сангийн санхүүжилтийг бага дунд орлоготой өрх, бичил бизнес эрхлэгчдэд эргэлтийн хөрөнгө, ашиг, орлогоо нэмэгдүүлэх, бизнесээ өргөтгөхөд нь зориулан дамжуулан олгох бага хүүтэй зээл юм.

Зээлийн нөхцөл Зээлийн хэмжээ 1 – 20 сая хүртэл төгрөг
Зээлийн хүү /сараар/ 2.0% - 2.5%
Зээлийн хугацаа 12 сар хүртэл
Барьцаа хөрөнгө
 • Эргэлтийн хөрөнгө
 • Авто машин
 • Орон сууц
 • Авто зогсоол / Офисын талбай
 • Хашаа байшин
Зээл шийдвэрлэх хугацаа 1-3 цаг
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Тавигдах шаардлага
 • Тухайн бизнесээ 6 сараас дээш хугацаанд эрхэлсэн байх.
 • Нийслэлд үйл ажиллагаа эрхэлж буй бичил бизнес болон иргэнд олгох зээл.
Бүрдүүлэх материал
 • Бизнесийн орлого зарлагыг тодорхойлох баримтууд. / Тусгай зөвшөөрөл, патент, лиценз, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр /
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ болон лавалгаа.
 • Зээл хүсэгчийн цахим иргэний үнэмлэх, оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт.
 • Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ.
Хөнгөлөлт урамшуулал
( Зээлийн гэрээний үүргээ хугацаанд нь биелүүлсэн харилцагчид )
 • Зээлийн шугам нээлгүүлж утсаар зээл авах эрхтэй болох
 • Зээлийн хүү буурах, хугацаа уртсах.
 • Зээлийн хэмжээ нэмэгдэх.
 • Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх.
 • Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэх.