Итгэлцлийн Үйлчилгээ

Итгэлцэл гэж юу вэ? Итгэлцлийн үйлчилгээ нь таны мөнгөн хөрөнгийг гэрээ байгуулан авч зах зээлийн эрсдэл ба инфляцын үнэгүйдлээс хамгаалан өндөр үр шим ашгийг олж өгөх зорилготой үйлчилгээ юм.

Дэлгэрэнгүй

Бонд

Хаалттай өрийн бичиг/Бонд гэж юу вэ?  Хаалттай өрийн бичиг/Бонд гэж ББСБ-ийн гаргадаг өрийн бичиг юм. Нэмэлт санхүүжилт байгууллага болон хувь хүнээс татан төвлөрүүлэн босгож ББСБ үйл ажиллагаа болон төсөлдөө ашиглах зорилгоор гаргадаг хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн юм.

Дэлгэрэнгүй

Актив

Хаалттай өрийн бичиг/Бонд гэж юу вэ?  Хаалттай өрийн бичиг/Бонд гэж ББСБ-ийн гаргадаг өрийн бичиг юм. Нэмэлт санхүүжилт байгууллага болон хувь хүнээс татан төвлөрүүлэн босгож ББСБ үйл ажиллагаа болон төсөлдөө ашиглах зорилгоор гаргадаг хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн юм.

Дэлгэрэнгүй